گزارش داوطلبانه دفتر ايمني گزارش داوطلبانه دفتر ايمني

به منظور جمع آوري مخاطرات و تهديدات ايمني موجود در صنعت هوانوردي، سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به استقرار سامانه دريافت گزارشات داوطلبانه اقدام نموده است. تمامي اشخاص مي توانند مواردي را كه تهديد كننده ايمني در صنعت هوانوردي مي باشد در اين سامانه ثبت كنند. دفتر ايمني پس از جمع آوري گزارشات، موارد را بدون ذكر نام و با رعايت جوانب در خصوص حفظ اطلاعات گزارش دهنده به بخشهاي مربوطه درون سازمان و بيرون سازمان منعكس كرده و پيگيري مي نمايد. لازم به ذكر است كه نوشتن اسم ، ايميل و شماره تلفن كاملا اختياري مي باشد. چنانچه مايل هستيد در جريان پيگيري هاي انجام شده قرار بگيريد شماره تلفن و/يا آدرس ايميل خود را وارد نماييد (اختياري).

لطفا تهديد ايمني مشاهده شده در صنعت هوانوردي را در قسمت زير درج نماييد. توجه فرماييد كه نوشتن جزئيات كمك زيادي به فهم درست مخاطره و تهديد ايمني دارد.