سـال ۱۳۹6، اقتصــاد مـقـاومــتی، تولید - اشتغال
 
+
+
+

معرفی دفتر مهندسی صلاحيت پرواز

1- نظارت بر مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده.

2- نظارت بر مراكز  صلاحيت تداوم پروازي.

3-ثبت وسائل پرنده و صدور گواهينامه ثبت.

4-صدور گواهينامه قابليت پرواز وسائل پرنده.

5-نظارت بر مراكز بهره برداران هوايي (AOC/AWOC).

6- نظارت بر مراكز آموزشي-در صورت داشتن وسائل پرنده- (ATO).

7-بررسي برنامه تعميرو نگهداري (Maintenance Program).  


دریافت فایل
موردی ثبت نشده است.
موردی ثبت نشده است.