بازگشت

معرفی و شرح وظایف دفتر گواهینامه ها و امور پزشکی

-  بررسي ، صدور ، تمديد ، تعليق و ابطال گواهينامه‌هاي فني وعملياتي.
-  تأييد فرمهاي پزشكي كليه گروههاي پروازي توسط پزشكان و صدور گواهي مربوطه
-  بررسي استانداردهاي بين‌المللي آموزشي هواپيمايي كشوري و تدوين دستورالعمل‌هاي منطبق...