سـال ۱۳۹6، اقتصــاد مـقـاومــتی، تولید - اشتغال

معرفی و شرح وظایف دفتر گواهینامه ها و امور پزشکی

-  بررسي ، صدور ، تمديد ، تعليق و ابطال گواهينامه‌هاي فني وعملياتي.
-  تأييد فرمهاي پزشكي كليه گروههاي پروازي توسط پزشكان و صدور گواهي مربوطه
-  بررسي استانداردهاي بين‌المللي آموزشي هواپيمايي كشوري و تدوين دستورالعمل‌هاي منطبق...


دریافت فایل
۱۰ دی ۱۳۹۲
روش اجرايي تاييد هنرستانهاي هوانوردي تحت عنوان CAD-1004 براي اولين بار توسط متخصصين دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي تهيه و تدوين گرديد و براي اظهار نظرات تخصصي بر روي اين سايت قرار گرفته است.
۷ دی ۱۳۹۲
در راستاي يکنواخت سازي مراکز آموزش در صنعت هوانوردي براساس الزامات CAD-1001 ،تيم مميزي دفتر نظارت بر آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي در روز يکشنبه مورخ28/7/92 سومين مميزي خود را از مرکز آموزش سفينه پرواز بعمل آوردند.
۵ دی ۱۳۹۲
در تاريخ 21/7/92 تيم مميزي دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي از آموزشگاه خدمات هوايي پرتو  مميزي به عمل آوردند.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
مقررات CAD 1001-00 با عنوان روش اجرايي تأييد مراکز آموزش خدمات هوانوردي (ASTCA) با محدوده فعاليت معين شده از تاريخ 8/12/1391 به تصويب رياست محترم سازمان رسيد و در سايت سازمان در زير پورتال دفتر آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي قابل بهره برداري مي باشد. تاريخ اجراي اين طرح (Effective Date) پايان خرداد...
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
تهيه پيش نويس برنامه ملي آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي کشور در دستور کار دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش قرار گرفت ; انتظار ميرود با تصويب اين برنامه ملي بتوان گامهاي موثري در تحقق بخشيدن توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني برداشت .