دفتر ارزيابي عملکرد و تضمين كيفيت
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: جواد محمد پور همداني

سمت: مديركل دفترارزيابي عملکرد و تضمين كيفيت

آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس

پست الكترونيك: jmpour@cao.ir

تلفن: 00982144665581

دورنگار: 0098216602506

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
رئيس گروه تضمين كيفيت محمد مهدي آدينه نيا مديريت بهبود فرآيندها -راهبري سامانه قوانين و مقررات 0 00982161022100
مسئول دفتر مريم رازي انجام امور دفتري 0 00982161022100
کارشناس مستندات حسين علوي پور رفسنجاني کنترل مستندات سازماني و ايکائو 0 00982161022100
رئيس گروه بهبود كيفيت گرگين افضل تحليل عملكرد و بهبود فرآيندهاي سازماني 0 00982161022100
کارشناس کنترل مستندات و سلامت اداري بهجت کياشمشکي 0 00982161022100