بازگشت

آشنايي با سازمان بين المللي هوانوردي

 

ايكائو ياICAOدر تاريخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظيم و امضا پيمان حمل و نقل هوايي مرسوم به پيمان شيكاگو تشكيل گرديد. اماموجوديت آن به طور رسمي در سال 1947 اتفاق افتاد و اولين جلسه آن در 6 مي 1947تشكيل گرديد و در 28 مي اعضاء شورا انتخاب گرديدند. دولت ايران نيز در سال 1327هجري شمسي رسماً به پيمان شيكاگو و در نتيجه به ايكائو پيوست.

  

 


پيمان شيكاگو در 96 ماده تدوين شده و در ضمن آن براصول كلي حقوق بين المللي و هوانوردي از جمله اصل حاكميت دولت ها بر قلمرو و تابعيتهواپيما تاكيد دارد. بر اساس توافق مقر سازمان در مونترال كانادا مي باشد.
 


منشور ايكائو

 •  اطمينان از رشد منظم و ايمن هواپيمائي كشوري بين المللي در سراسر جهان
 •  تشويق صنعت و طراحي هواپيما براي مقاصد صلح جويانه
 •   ترغيب توسعه خطوط هوائي،فرودگاه ها و تسهيلات هوانوردي براي هواپيمائي كشوري بين المللي
 •  پاسخ به نياز مردم جهان به حمل و نقل هوائي ايمن ،منظم،كارا و با صرفه
 •  جلوگيري از تضييع اقتصادي ناشي از رقابت مضره
 • حفظ حقوق دول عضو و تامين فرصت مساوي براي اعضاء براي برقراري سرويس هوائي بين المللي
 • از بين بردن تبعيض ميان كشورهاي عضو
 •   افزايش ايمني پروازها در ناوبري بين المللي
 •  ارتقاء عمومي همه ابعاد هوانوردي
 •   و به طور كلي تعميم و توسعه كليه امور پشتيباني هواپيمائي كشوري بين المللي


انكسهاي ايكائو

ضمايم پيمان شيكاگو،انكس هاي ICAO ،حاوي مقررات بين المللي هواپيمايي كشوري ميباشد كه بصورت مقررات توصيه شدهطبق ماده 37 پيمان شيكاگوتوسط ICAO تهيه و منتشر ميگردد.اينضمايم بطور خلاصه بشرح زير است :

 •  انكس 1 : حاوي قوانين و مقررات بين المللي در زمينه آموزش و امتحان در موردصدور گواهينامه هاي خلباني،مهندسي پرواز و تعمير و نگهداري هواپيما و گواهينامه هايمربوط به تعمير و نگهداري وسايل راديويي و دستگاه هاي ناوبري و آلات دقيق هواپيما وهمچنين گواهينامه هاي مراقبت پرواز و عمليات شركت هاي هواپيماييميباشد. (Personnel Licensing)
 • انكس 2 : قواعد و مقررات بين المللي براي خلبانان و كاركنان مراقبت پرواز درزمينه بعضي از نكات كه در هوا بايد مورد توجه قرار گيرد،ميباشد.از جمله اين قواعد ومقررات حق تقدم هواپيما ها نسبت به يكديگر در هواست (Rules Of The Air)
 • انكس 3 : در مورد هواشناسيوحاوي مقررات بين المللي درزمينه هواشناسي هواپيمايي ميباشد (Meteorological service For International Air Navigation)
 • انكس 4 : در زمينه نحوه تهيه و انتشار نقشهه اي هواپيمايی مي باشد (Aeronautical Charts)
 • انكس 5 : واحد هاي اندازه گيري مورد استفاده در هواپيمايي كشوري را مشخص كرده است (Units Of Measurement To Be Used in Air and Ground Operations)
 • انكس 6 : مربوط به عمليات هواپيمايي ميباشد و در آن مقررات بين المللي مربوط به نحوه كار شركت هاي هواپيمايي و نحوه استفاده از هواپيما از لحاظ عملياتي درج گرديده است . (Operation Of Aircraft-Airplanes)

اين انكس داراي دو بخش است :

- يك بخش مربوط به عمليات شركت هاي هواپيمايي است كه در مقابلدريافت وجه بهره برداري مينمايد
- بخش ديگرمربوط بهعمليات هواپيمايي ميباشد كه جنبه خصوصي دارند و مجاز به دريافت وجهي براي حمل بار ومسافر نيستند كه به General Ariction معروف هستند

 • انكس 7 : در اين انكس مقررات بين المللي ثبت هواپيما ها درج شده و علامت ثبتتخصيص يافته به كشور هاي مختلف جهان و همچنين مقررات مربوط به نحوه رنگ آميزي علايم ثبت و شناسايي مشخص شده است. (Aircraft Nationality and Registration Marks)
 • انكس 8: حاوي مقررات بين المللي ساخت و نگهداري هواپيما مي باشد (Airworthiness Of Aircraft) 
 • انكس 9 : حاوي مقررات بين المللي در مورد تسهيلات رفت و آمد مسافرين و ترخيص بار مانند مقررات گمركي و گذرنامه ميباشد (Facilitations)
 • انكس 10 : حاوي مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداري دستگاه هاي ارتباطي وناوبري و رادارو نحوه تهيه و مخابره تلكس هاي هواپيمايي ميباشد. (Telecommunications)
 • انكس 11 : حاوي مقررات مراقبت پرواز (Air Traffic Services)
 • انكس 12 : حاوي مقررات تجسس و نجات ميباشد (Search and Rescue)
 • انكس 13 : حاوي بررسي و پيشگيري سوانح (Aircraft Accident and Incident  Investigation)
 • انكس 14 : در اين انكس خصوصيات فرودگاههاي بين المللي از نظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تاكسي رو ها و ساير محموله هاي فرودگاهي و همچنين مقررات بين المللي احتراز از نصب موانع در فرودگاه ها و نيز حداقل احتياجات آتش نشاني و بعضي از ساير خدمات فرودگاهي درج شده است (Aerodromes)
 • انكس 15 : حاوي مقررات بين المللي در مورد دريافت بررسي و انتشار اطلاعات هواپيمايي از طريق صدور نوتم و تهيه كتاب (A.I.P كتاب اطلاعات هواپيمايي كشوري  مي باشد. (Aeronautical Information Services)
 • انكس 16 : حاوي مقررات بين المللي احتراز از صداي نا هنجار هواپيماها(NOISE) واحتراز از آلوده كردن محيط زيست از طريق مواد سمي خروجي از Exhaust موتور ميباشد (Environmental Protection)
 • انكس 17 : حاوي مقررات بين المللي در زمينه امنيت هواپيمايي ميباشد و هدف آن وضع مقررات درموردهواپيما ربايي و اقدامات خرابكاري درهواپيمايي است (Security)
 • انكس 18 : مقررات بين المللي بسته بندي،انبار كردن و حمل بي خطر كالا هاي خطرناك      (The safe Transport of Dangerous Goods by Air)
 • انكس 19 :تحت عنوانSafety Management به الزامات دولتها در خصوص مديريت ايمني و مواردي از قبيل برنامه جامع ايمني هوانوردي كشور (SSP) ، سيستم مديريت ايمني (SMS) و جمع آوري داده هاي ايمني، تجزيه و تحليل و تبادل آنها در صنعت هوانوردي مي پردازد.

 

 

مناطق ايكائو

 •   دفتر مركزي- مونترال كانادا

ICAO Headquarters, MontrealCanada

 

 

ICAO, External Relations and Public Information Office (EPO) 999 University Street, Montréal, Quebec H3C 5H7, Canada Tel.: +1 514-954-8219 Fax: +1 514-954-6077 SITATEX: YULCAYA Internet e-mail: icaohq@icao.int Internet ICAO home page: http://www.icao.int

 

 •   مناطق ايكائو:

ICAO Regions:

 

 

 •  AFRICA-INDIAN OCEAN (AFI) REGION;
 •  ASIA (ASIA) REGION;
 • CARIBBEAN (CAR) REGION;
 • EUROPEAN (EUR) REGION;
 • MIDDLE EAST (MID) REGION;
 • NORTH AMERICAN (NAM) REGION;
 • NORTH ATLANTIC (NAT) REGION;
 • PACIFIC (PAC) REGION; and
 • SOUTH AMERICAN (SAM) REGION.

 

 • دفتر تايلند- آسيا و اقيانوسيه

Asia and Pacific (APAC) Office

 

 

ICAO, Asia and Pacific Office 252/1 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Mail: P.O. Box 11, Samyaek Ladprao, Bangkok 10901, Thailand Tel.: +66 2 537 8189; Fax: +66 2 537 8199 Internet e-mail: icao_apac@bangkok.icao.int Internet home page: http://www.bangkok.icao.int/

 

 • دفتر نايروبي- آفريقاي شرقي و جنوبي

Eastern and Southern African (ESAF) Office

 

 

ICAO, Eastern and Southern African Office United Nations Accommodation, Limuru Rd., Gigiri, Nairobi, Kenya Mail: P.O. Box 46294, 00100 GPO, Nairobi, Kenya Tel.: +254 20 7622 394, 7622 395, 7622 396, 7622 397 Fax: +254 20 7621 092, 7623 028 Internet e-mail: icao@icao.unon.org Internet home page: http://www.icao.int/esaf

 

 •  دفتر پاريس

European and North Atlantic (EUR/NAT) Office

 

 

ICAO, European and North Atlantic Office 3 bis villa Émile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France Tel.: +33 1 46 41 85 85; Fax: +33 1 46 41 85 00 CABLE: ICAOREP, Paris; SITATEX: PAREUYA; AFTN: LFPSYAYU E-mail: icaoeurnat@paris.icao.int Internet home page: http://www.paris.icao.int/

 •  دفتر قاهره- خاورميانه

Middle East (MID) Office

 

 

ICAO, Middle East Office Egyptian Civil Aviation Complex, Cairo Airport Road, Cairo, Egypt Mail: P.O. Box 85, Cairo Airport Post Office Terminal One, Cairo 11776, Arab Republic of Egypt Tel.: +20 2 267 4840; Fax: +20 2 267 4843 Internet e-mail: icaomid@cairo.icao.int Internet home page: http://www.icao.int/mid

 •  آمريكاي شمالي، مركزي و كارائيب

North American, Central American and Caribbean (NACC) Office

 

 

ICAO,North American, Central American and Caribbean Office Av. Presidente Masaryk No. 29 - 3rd floor Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 México, D.F. Mail: Apartado postal 5-377, C.P. 06500, México, D.F. Mail: 705 Martens, PMB MX34-300/439015, Laredo, Tx. 78041, U.S.A. Tel.: +52 55 52 50 32 11; Fax: +52 55 52 03 27 57; Cable: ICAOREP, México Internet e-mail: icao_nacc@mexico.icao.int Sale of publications e-mail: publications@mexico.icao.int Internet home page: http://www.icao.int/nacc

 •  دفتر ليما- آمريكاي جنوبي

South American (SAM) Office

 

ICAO, South American Regional Office Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 147 San Isidro Lima, Peru (Centro Empresarial Real, Vía Principal No. 102, Edificio Real 4, Floor 4) Telephone: +51 1 611 8686; Fax: +51 1 611 8689; SITATEX: LIMCAYA Internet e-mail: mail@lima.icao.int Internet home page:http://www.lima.icao.int

 • دفتر داكار- آفريقا واقیانوسیه 

Western and Central African (WACAF) Office

 

ICAO, Western and Central African Office 15, boulevard de la République, Dakar, Sénégal Mail: Boîte postale 2356, Dakar, Sénégal Tel.: +221 839 9393; Fax: +221 823 6926; Telex: SG61348 ICAOREP SG Cable: ICAOREP, Dakar; SITATEX: DKRCAYA Internet e-mail: icaodkr@icao.sn Internet home page:http://www.icao.int/wacaf