انتشار نسخه الکترونيکي سالنامه آماري سال 1397

 نسخه الکترونیکی کتاب آماری سال 1397 حمل و نقل هوایی کشور تهیه و دربخش آمار و گزارشات پورتال سازمان در دسترس عموم قرار گرفته است .

 


مورد مرتبطی یافت نشد.