فرم شکایات، انتقادات و پیشنهادات فرم شکایات، انتقادات و پیشنهادات

راهنما: فرم موجود تنها جهت ارسال شکایات، نظرات و گزارش های مربوط به واحدها، پرسنل و عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری می باشد، لذا از ارسال پیامها و شکایت های غیر مرتبط به ویژه درباره مشکلات مرتبط با بلیط ،عملکرد شرکتها، آژانس های هواپیمایی وغیره در این فرم خودداری نمایید

* درصورتی که هرگونه شکایتی مرتبط با شرایط سفر و یا بلیط خریداری شده داشته باشید می توانید از طریق سامانه حقوق مسافر شکایت خود را مطرح و پیگیری نمایید

* گزارش هایی را که شامل رخدادها،خطرات و تهدیدهای  بالقوه و بالفعل مرتبط با ایمنی هوانوردی است را نیز از طریق فرم گزارش داوطلبانه ایمنی  ارسال و پیگیری نمایید


۱۸:۳۳
لطفا شماره تلفن همراه خود را به همراه پیش شماره وارد نمایید، بعنوان مثال: 091088949189
راهنماي فرم را مطالعه نموده ام
captcha بازخوانی تصویر