توجـــــــه:

* شكايت از شركت هواپيمايي:مسافر گرامي در صورت عدم ارائه خدمات مناسب و وجود مشكلات پروازي  از سوي شركت هواپيمايي مي بايستي ابتدا شكايت خود را به شركت هواپيمايي مربوطه ارائه نماييد.درصورت عدم دريافت پاسخ مناسب مي‌توانيد ضمن ارسال سوابق شكايت خوداز شركت از طريق اين سامانه نسبت به ثبت شكايت  خود اقدام و پيگيري نماييد.

برای ثبت صحیح درخواست شما می بایستی فرمهای اطلاعات متقاضی -اطلاعات پرواز شکایت از شرکت هواپیمایی  و تایید نهایی درخواست تکمیل شود.در صورت عدم تکمیل یکی از فرمها درخواست شما در سامانه ثبت نخواهد گردید.

*شكايت از آژانس هواپيمايي: مسافر گرامي نظر به اينكه آژانس‌هاي هواپيمايي براساس مجوزاخذ شده از شركتهاي هواپيمايي اقدام به فروش بليت آن شركتها مي‌نمايند، لذا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم ارائه خدمات مناسب از سوي آژانس هواپيمايي ابتدا مي‌بايستي شكايت خود را به شركت هواپيمايي مربوطه ارائه نماييد.در صورت عدم دريافت پاسخ مناسب مي‌توانيد ضمن ارسال سوابق شكايت خود از شركت نسبت به ثبت شكايت خوداز طريق اين سامانه اقدام و پيگيري نماييد.

برای ثبت صحیح درخواست می بایستی فرمهای اطلاعات متقاضی - شکایت از آژانس مسافرتی هوایی و تایید نهایی درخواست تکمیل شود. در صورت عدم تکمیل یکی از فرمها درخواست شما در سامانه ثبت نخواهد گردید.

* شكايت از فرودگاه:مسافر گرامي درصورت مشاهده مشكلات فرودگاهي و عدم ارائه خدمات مناسب در فرودگاه ابتدا مي بايستي شكايت خود را به مديريت فرودگاه مربوطه ارائه نماييد .درصورت عدم دريافت پاسخ مناسب مي‌توانيد ضمن ارسال سوابق شكايت خود از فرودگاه نسبت به ثبت شكايت خود از طريق اين سامانه اقدام و پيگيري نماييد.

برای ثبت صحیح درخواست می بایستی فرمهای اطلاعات متقاضی - شکایت از فرودگاه و تایید نهایی درخواست تکمیل شود. در صورت عدم تکمیل یکی از فرمها درخواست شما در سامانه ثبت نخواهد گردید