آشنایی و ارتباط با مدیران سازمان

سازمان هواپیمایی کشوری
تهران - فرودگاه مهرآباد - به سمت ترمینال پروازهای داخلی 4 و 6
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
وب سايت: www.cao.ir