گزارش اقدامات صورت گرفته در شهر فرودگاهي امام خميني (ره) توسط مديرعامل اين شرکت
مديرعامل شرکت شهر فرودگاهي حضرت امام خميني (ره) گزارشي از اقدامات صورت گرفته ارائه کرد که مشروح آن در پي مي آيد:
شرکت شهر فرودگاهي امام خميني با هدايت وراهبري مقام عالي وزارت راه وشهر سازي و حمايت هاي بي دريغ مديريت شرکت مادر تخصصي فرودگاههاي کشور ، خوشوقت است آغاز بکار منطقه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) را به استحضار آحاد ملت شريف ايران ، بويژه متقاضيان عرصه کسب وکار در سطح ملي وبين المللي برساند. شرکت شهر فرودگاهي اما م خميني (ره) بر اساس تکاليف مندرج در ماده 166 ازقانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران توسط وزارت راه و شهر سازي تاسيس و اساسنامه شرکت در تاريخ 10/2/93 به تصويب هيات محترم وزيران وتاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. وزارت راه وشهر سازي براساس ماموريتهاي ابلاغي به شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) درصدد است با بهره مندي از ظرفيت هاي بي بديل فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) وبهره مندي از سرمايه هاي انساني و زيرساختي منطقه وهم افزايي هنر وانديشه ايراني و اسلامي ، منطقه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي به مرکز کسب وکار و قطب سرمايه گذاري بين المللي در تحقق اقتصاد مقاومتي درون زا و برون گرا مبدل گردد شرکت شهر فرودگاهي امام (ره) در نظر دارداز طريق تقويت موقعيت کشور در شبکه حمل ونقل هوايي بين المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) وحمل ونقل کالا ومسافر و اشتغال مولد و تبديل شدن به قطب اول حمل ونقل بار منطقه وقطب دوم حمل ونقل مسافري منطقه با تاکيد بر استقلال سازماني ، مالي و مديريتي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) ، توسعه پايدار کسب وکار فعالين اقتصادي را تضمين نمايد محدوده منطقه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) براساس قانون برنامه پنجم وابلاغ مقام عالي وزارت راه وشهر سازي به ترتيب از انتهاي ضلع جنوبي بخش هوايي به وسعت 1500 هکتار و ضلع غربي بخش هوايي به وسعت 2500 هکتار از اراضي شهر فرودگاهي تعيين وجهت بهره برداري متقاضيان سرمايه گذاري ، در تاريخ 5/11/94منتشر گرديد براساس قانون مناطق آزاد و هماهنگي هاي بعمل آمده با سازمان امور مالياتي کشور کليه فعالين اقتصادي در منطقه آزاد تجاري شهر فرودگاهي امام خميني (ره) از بيست سال معافيت مالياتي بهره مند مي باشند. براساس قانون مناطق آزاد و هماهنگي هاي بعمل آمده با گمرک جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديد در فاز اول ، 40 هزار مترمربع انبار مسقف ، هوشمندو محصور شده در مجاورت ساختمان مرکزي گمرک بانضمام 40 هکتار از اراضي محصور شده در منطقه آزاد تجاري ، جهت ارايه خدمات ترانزيت هوايي ، خدمات انبارداري کالاهاي وارداتي و صادراتي ، ايجاد ارزش افزوده و پردازش صادرات ، به متقاضيان فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد تجاري شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مورد بهره برداري قرار گيرد در اين خصوص اعلام مي دارد که فعالين اقتصادي در محدوده منطقه آزادتجاري و ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) از کليه مشوقهاي مقررات صادرات، واردات ، ارزش افزوده و امور گمرکي‏ برخوردار مي گردند براساس قانون مناطق آزاد و هماهنگي بعمل آمده با اداره کل ثبت شرکتها ، کليه متقاضيان فعاليت اقتصادي هم اينک در منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) از طريق سامانه جامع الکترونيکي ثبت شرکتها با پسوند شهر فرودگاهي تعيين نام و ثبت مي گردند ضمنا با اتصال مستقيم به سامانه شرکت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، انتشارآگهي ثبت شرکت هاي متقاضيان فعاليت در منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) تسهيل گرديده است. با همکاري سازمان حمايت از سرمايه گذاري خارجي و ساير ارگانهاي ذيربط ، بمنظور تسهيل وتسريع فرايند سرمايه گذاري در منطقه آزاد تجاري شهر فرودگاهي امام خميبني (ره) مرکز خدمات سرمايه گذاري بصورت پنجره واحد در فاز اول توسعه منطقه آزاد اجرايي گرديد. براساس قانون مناطق آزاد و هماهنگي بعمل آمده با وزارت محترم امور خارجه ورود اتباع بيگانه به منطقه آزاد تجاري شهر فرودگاهي امام خميني (ره) لغو رواديد مي گردد با همکاري وتعامل اتاق بازرگاني ايران و تهران ، صدور کارت بازرگاني فعالين اقتصادي منطقه آزاد تجاري شهر فرودگاهي امام خميني (ره) براساس قوانين مناطق آزاد تسهيل مي گردد با همکاري و تعامل انجام گرفته با سازمان حمايت از سرمايه گذاري خارجي وبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور ارتقاء همکاريهاي مشترک فعالين بازارسرمايه در عرصه ملي و بين المللي ، احداث مرکز بانک ، بيمه وبازار سرمايه در منطقه آزاد تجاري شهر فرودگاهي امام خميني (ره) در زميني به وسعت 13 هکتار اجرايي مي گردد. براساس تفاهم نامه همکاري با شرکت نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور تقويت توليد و توسعه صادرات کالاهاي غيرنفتي ، صنعتي و تبديلي با رويکرد حضوردر بازارهاي جهاني ومنطقه اي ، احداث مرکزنمايشگاه بين المللي ايران در منطقه آزاد تجاري شهر فر ودگاهي امام خميني (ره) اجرايي مي گردد . نظر به اينکه شرکت شهر فرودگاهي بدنبال توسعه پايدار ، برقراري انضباط مالي ، پرهيز از تجارت چمداني و فروش زمين و ارتقاء کيفيت کسب وکار فعالان اقتصادي در منطقه مي باشد لذا از کليه فعالين اقتصادي وسرمايه گذاران داخلي وخارجي جهت مشارکت در توسعه منطقه دعوت بعمل مي آورد تا براساس اولويت هاي توسعه اي شهرفرودگاهي امام خميني (ره) در محورهاي ذيل ، درخواست فعاليت بانضمام برنامه کسب وکار خويش را جهت رسيدگي وپيگيري امور به شرکت شهر فرودگاهي امام خميني ارايه نمايند: فعاليت هاي خدماتي وصنعتي در بخش هوايي فعاليت هاي تجاري شامل پردازش صادرات و صادرات مجدد فعاليت هاي بازرگاني ، ترانزيت و انبار داري فعاليت هاي متکي بر فن آوريهاي نوين و غير آلاينده فعاليت هاي بانکي ، بيمه اي ، بورس وبازار سرمايه فعاليت هاي توليد دارو و تجهيزات پزشکي ولوازم يکبار مصرف فعاليت هاي الکترونيکي و اپتيکي و مکاترونيکي (سخت افزاري و نرم افزاري( فعاليت هاي پستي و حمل ونقلي فعاليت در زمينه ي توليد اقلام سرمايه ايهنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.