تشريح آخرين نتايج بررسي سانحه آنتونف 140
مسئول بررسي سانحه هواپيماي آنتونف 140 گفت: تيم بررسي سانحه سازمان هواپيمايي کشوري جمهوري اسلامي ايران به زودي براي جمع بندي نهايي به کشور اکراين اعزام مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، محمد شهبازي به تشريح آخرين نتايج بررسي سانحه ايران 140 پرداخت و گفت: طبق ماده 31 آئين نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي) مصوب سال 1390 هيات وزيران، سازمان هواپيمايي کشوري بايد در سالگرد سانحه نسبت به تهيه گزارش نهايي يا گزارش موقت اقدام کند. وي، افزود: به دنبال وقوع سانحه هواپيماي آنتونف 140 در مردادماه سال گذشته، سازمان هواپيمايي کشوري با تشکيل تيم بررسي سانحه، متشکل از 11 کارگروه از متخصصين مجرب اقدام به بررسي اين سانحه کرد. شهبازي گفت: به موازات بررسي اين سانحه توسط تيم مذکور برابر الزامات بين المللي مندرج در ضميمه شماره 13 پيمان شيکاگو، سازمان هواپيمايي کشوري ضمن اطلاع رساني به سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري(ايکائو) و کشورهاي ذيربط تمهيدات لازم را جهت حضور نمايندگان کميسيون بررسي سانحه کشورهاي مشترک المنافع، شرکت آنتونف (طراح هواپيما)، شرکت موتورسيچ و پروگرس (طراح و سازنده موتور هواپيما)، شرکت طراح سيستم کنترل موتور و شرکت طراح ملخ هواپيما فراهم کرد. وي خاطرنشان کرد: بنابراين آنها نيز در بررسي سانحه مذکور مشارکت کردند و در بررسي اين سانحه همچنين از توان و امکانات تعدادي از شرکت هاي داخلي و متخصصين صنعت هوايي کشور از جمله متخصصين شرکت هسا، شرکت طراحي و ساخت موتورهاي توربيني، شرکت پارس و ... بهره گرفته شد. مسئول بررسي سانحه هواپيماي آنتونف 140 تصريح کرد: پس از بررسي هاي اوليه؛ گزارش مقدماتي بررسي سانحه در 37 صفحه در تاريخ 01/08/93 تهيه و به مبادي مربوطه ارسال شد و پس از آن تيم بررسي سانحه نسبت به تکميل بررسي ها به منظور مشخص کردن زواياي مختلف اين سانحه اقدام کرد. شهبازي افزود: در اين فرايند بقاياي لاشه هواپيما مورد بررسيهاي دقيق کارشناسي قرار گرفت و برخي از قطعات به کارگاه ها و آزمايشگاه هاي داخلي جهت انجام آزمايشات مختلف ارسال شد. موتور سمت راست، واحد کنترل سوخت( FCU)، توزيع کننده سوخت و قطعات ديگر بطور کامل باز شده و مورد بررسي هاي فني و تحليل قرار گرفت. وي ادامه داد: بررسي ساير مستندات و مدارک هواپيما و شواهد عيني و همچنين اطلاعات جعبه هاي سياه هواپيما و مکالمات مراقبت پرواز بصورت موشکافانه توسط متخصصين داخلي بررسي شد و همچنين فرآيند و نحوه عمليات نجات، اطلاعات هواشناسي و غيره مورد بررسي و ارزيابي کارشناسي قرار گرفت. مسئول بررسي سانحه هواپيماي آنتونف 140 يادآورشد: در مراحل مختلف کارشناسان خارجي با سفر به ايران ضمن بازديد از لاشه هواپيما و بررسي اطلاعات FDR و CVR (جعبه هاي سياه) هواپيما در امر بررسي اين سانحه مشارکت کردند. شهبازي ابرازداشت: در مرحله اخير که نمايندگان کمسيون بررسي سانحه کشورهاي مشترک المنافع، شرکت طراح سيستم کنترل موتور و شرکت طراح و سازنده ملخ هواپيما حضور داشتند، تيم بررسي سانحه يافته هاي خود در ارتباط با بررسي اين سانحه، خصوصا گراف هاي تهيه شده از جعبه سياه هواپيما را به تيم خارجي ارائه و اقدام به تبادل نظر با طرف هاي مذکور کرد. وي اظهارداشت: تيم بررسي سانحه مشکلات مربوط به عملکرد هواپيما، موتور و سيستم هاي مختلف آنرا در اين سانحه مطرح و نظر تيم خارجي را جويا شد که در اين ارتباط تيم خارجي اظهارنظر در مورد برخي يافته هاي تيم بررسي سانحه را موکول به بررسي هاي تکميلي کرد. مسئول بررسي سانحه هواپيماي آنتونف 140 افزود: تيمي متشکل از کارشناسان بررسي سانحه با سفر به کشور اکراين و حضور در شرکت طراح هواپيما ضمن تبادل نظر با شرکت سازنده پيگير دلايل برخي از اشکالات و عملکرد نامناسب هواپيما و سيستم کنترل موتور آن شد و همچنين به منظور انجام آزمايشات تکميلي بر روي محفظه احتراق موتور هواپيما قطعه مذکور به آزمايشگاه پيشرفته کشور روسيه ارسال شد که در حال حاضر برخي از آزمايشات تحت نظارت کارشناسان تيم بررسي سانحه انجام و مقرر است پس از تکميل آزمايشات گزارش تحليلي آن تحويل تيم بررسي سانحه شود. شهبازي گفت: تاکنون در مجموع بيش از 30 هزار نفر ساعت کارکارشناسي در ارتباط با اين سانحه انجام شده که خلاصه نتايج اين بررسي ها در تاريخ 23/03/ 1394 در قالب يک گزارشي تکميلي در 72 صفحه تهيه و به مراجع ذي صلاح و مربوطه ارسال شده است. وي، خاطرنشان کرد: در طول اين مدت از نقطه نظرات متخصصان صنعت هوانوردي و شرکت هاي مختلف نيز در بررسي سانحه استفاده شد و حتي سناريوهاي ارائه شده توسط آنها خصوصا شرکت سازنده هواپيما (هسا) به دقت مورد بررسي هاي کارشناسي قرار گرفته است. مسئول بررسي سانحه هواپيماي آنتونف 140 به تشريح سناريوهاي مطرح شده پيرامون دلايل از دست رفتن موتور هواپيما پرداخت و گفت: طبق بررسي هاي انجام شده سناريوي ارائه شده مبني بر اينکه جريان مغشوش ناشي از هواپيماي جلويي (wake turbulence) باعث از دست رفتن موتور اين هواپيما شده است، در بررسي هاي دقيق کارشناسي تيم بررسي سازمان هواپيمايي کشوري، رد شد و نظريه تيم بررسي سانحه سازمان نيز پس از ارائه به طرف هاي خارجي مورد تاييد تيم کميسيون بررسي سوانح کشورهاي مشترک المنافع و شرکت آنتونف نيز قرار گرفت. شهبازي گفت: عملکرد سيستم کنترل الکترونيکي موتور هنگام از دست رفتن موتور نامناسب بوده و اين موضوع تاثير زيادي در وقوع اين سانحه داشته است. عملکرد نا صحيح اين سيستم باعث شده است، هشدار از دست رفتن موتور به شکل صحيح و به موقع به خلبانان پرواز داده نشود و از طرف ديگر ملخ اين موتور نيز با تاخير فدر(feather) شده است. وي با بيان اينکه بررسي هاي پارامترهاي جعبه سياه (FDR) توسط تيم بررسي سانحه از عملکرد غير متعارف اين سيستم در حين از دست رفتن موتور حکايت دارد افزود: بررسي هاي تکميلي در اين خصوص نشان داد که عملکرد نامناسب اين سيستم مي تواند دليل از دست رفتن موتور باشد لذا پس از تکميل بررسي ها، يافته هاي تيم بررسي سانحه در اين خصوص به طرف هاي خارجي نيز منتقل شد. مسئول بررسي سانحه هواپيماي آنتونف 140 گفت: براساس آزمايش هاي انجام شده بر روي محفظه احتراق موتور در داخل کشور وجود شکستگي در پوسته محفظه احتراق در اثر ضربه ناشي از سانحه ايجاد شده و وجود ترک در آن قبل از وقوع سانحه تاييد نشد با اين وجود به پيشنهاد طرف خارجي و به منظور انجام آزمايش هاي تکميلي، اين قطعه به آزمايشگاههاي مجهز کشور روسيه ارسال و مقرر شده است نتايج آن به زودي در اختيار تيم بررسي سانحه قرار گيرد. شهبازي تصريح کرد: ساير مسائل مربوط به اين سانحه از زمان بارگيري تا زمان سقوط و حتي سوابق و مستندات هواپيما، مربوط به قبل از بروز اين سانحه به دقت توسط تيم بررسي سانحه تجزيه و تحليل شده است که در گزارش نهايي ارائه خواهد شد. وي گفت: عملکرد نامناسب سيستم کنترل موتور (SAO 2000) همزمان با از کار افتادن موتور سمت راست، حدود 2 ثانيه قبل از جدا شدن هواپيما از سطح باند دليل بروز اين سانحه بوده است. البته عوامل ديگري از جمله عدم رعايت دستورالعمل هاي مربوط به محاسبه وزن بار و مسافر(وزن برخاست بيش از حد مجاز هواپيما) وجود بادجانبي با مولفه باد پشت بالا ، دماي بالاي هوا و سرعت تصميم به برخاست( VR) کمتر از مقدار تعيين شده در کتاب هواپيما، عملکرد خلبانان و همچنين وزن خالي بالاي اين هواپيما در بروز اين سانحه موثر بوده اند. وي با اشاره به تاثيرگذار بودن سوخت گيري بيش از مقدار مورد نياز براي اين پرواز در افزايش آتش سوزي بعد از برخورد هواپيما به زمين افزود: قرار بود شرکت آنتونف ظرف ده روز پس از برگزاري جلسات کارشناسي اخير گزارش خود را ارائه داده و به سوالات تيم بررسي سانحه پاسخ دهد و همچنين گروه دوم از کارشناسان تيم بررسي به کشور اکراين اعزام شوند که تاکنون به دليل عدم اعلام آمادگي شرکت آنتونف اين گروه اعزام نشده اند ولي برابر پيگيريهاي انجام شده مقرر است تيم مذکور به زودي به کشور اکراين اعزام شوند. شهبازي، ابراز داشت: پيش نويس گزارش نهايي با توجه به مقررات و الزامات بين المللي تهيه شده که پس از دريافت نتايج آزمايش هاي تکميلي محفظه احتراق از روسيه، پاسخ سوالات تيم بررسي از طراح در خصوص عملکرد نامناسب موتور و سيستم هاي کنترل آن و نقطه نظرات شرکت آنتونف، اين گزارش تکميل و به کشورهاي مربوطه ارسال مي شود. وي تاکيد کرد: کشور هاي مذکور حداکثر ظرف مدت 60 روز فرصت دارند که نظرات خود را بصورت مکتوب به تيم بررسي سانحه ارائه کنند و گزارش نهايي پس از دريافت اين نقطه نظرات احتمالي تکميل و براي ايکائو و ساير مبادي مربوطه ارسال مي شود. مسئول بررسي سانحه هواپيماي آنتونف 140 پيش بيني کرد که پيش نويس گزارش نهايي ظرف يک ماه و نيم آينده تهيه و براي کشورهاي روسيه و اکراين ارسال شود.هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...
موردی ثبت نشده است.