بيانيه رسمي سازمان هواپيمايي کشوري جمهوري اسلامي ايران در خصوص تحريم‌هاي يکجانبه ايالات متحده امريکا در حوزه هواپيمايي غير نظامي
حمل و نقل هوايي، نقش قابل توجهي در نزديک کردن مردم جهان به يکديگر و توزيع مناسب منابع و فرصت‌ها در سرتاسر جهان و توسعه روحيه صلح و دوستي به جاي مخاصمه و دشمني بين ملت‌ها داشته است.

همكاري بين‌المللي آنچنان براي تداوم حمل و نقل منظم جهاني ضروري است كه شاهد كمترين نمونه‌هاي رقابت و مقابله سياسي در اين صنعت بوده‌ايم، هرچند كه متاسفانه، ايالات متحده امريكا در دهه‌هاي خير، از پيشرفت علوم و صنعت مرتبط با هواپيمايي در آن كشور به عنوان ابزاري براي محدودسازي و مخاصمه به جاي گسترش تعاملات جهاني استفاده كرده است.

نمايندگان ملت‌ها، در فضاي پر از دشواري‌هاي بين‌المللي و عدم تفاهم كه منجر به جنگ جهاني دوم شده بود و با داشتن درك عميق از اين مسئله كه هر نوع محدودساختن ملت‌ها از داشتن ارتباطات منظم، ايمن و كارآمد، با روح حمل و نقل هوايي بين‌المللي در تناقض خواهد بود و آثار منفي آن دير يا زود گريبانگير همه كشورهاي جهان و حتي كشورهاي محدود كننده خواهد شد، پايه و اساس محكمي براي همكاريهاي بين‌المللي در زمينه هواپيمايي كشوري در قالب كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري ايجاد كردند و در مواد مختلفي از اين پيمان، بر اهميت جنبه‌هاي همكاري و پرهيز از استفاده منفي از صنعت هواپيمايي تاكيد نمودند.

در مقدمه اين كنوانسيون آمده است:

با در نظر گرفتن اينكه توسعه آتي هواپيمايي كشوري بين‌المللي مي‌تواند در ايجاد و حفظ دوستي و درك مشترك بين ملت‌ها و مردم جهان به نحو شگرفي كمك كند و همچنين، سوء استفاده از آن مي‌تواند به تهديدي عليه امنيت عمومي منجر شود؛ و با توجه به اينكه پيشگيري از اختلاف و تقويت همكاري بين ملت‌ها و مردم كه صلح جهاني وابسته به آن است مطلوب و خواستني است؛ بنابراين، كشورهاي امضا كننده زير بر سر اصول و ترتيبات خاصي تفاهم نموده‌اند تا بلكه هواپيمايي كشوري بين‌المللي به شيوه‌اي ايمن و منظم توسعه يابد و خدمات حمل و نقل هوايي بين‌المللي بر مبناي برابري فرصت‌ها ايجاد شود و به شيوه‌اي صحيح و اقتصادي به كار گرفته شود.

در ماده 4 پيمان در بخش سوء استفاده از هواپيمايي كشوري آمده است:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان موافقت مي نمايد که هواپيمايي کشوري را براي هيچ منظوري که با مقاصد اين پيمان منافات داشته باشد به کار نبرد.

در ماده 44 پيمان در قسمت اهداف و منظور از تشكيل سازمان هواپيمايي كشوري بين‌المللي آمده است:

هدف و منظور اين سازمان آنست که اصول و امور فني هوانوردي بين المللي را توسعه داده و نسبت به پي ريزي و پيشرفت موضوع حمل و نقل بين المللي تقويت به عمل آورد تا:

الف) از توسعه منظم و ايمن هواپيمايي بين المللي کشوري در سراسر جهان اطمينان حاصل شود.

ب) فنون مربوط به طراحي و عمليات هواپيما به منظور امور صلح جويانه مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد.

ج) ايجاد و توسعه مسيرهاي هوايي، فرودگاهها و امكانات ناوبري هوايي براي هواپيمايي كشوري بين‌المللي مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد.

د) احتياجات مردم در جهان به حمل و نقل هوايي ايمن، منظم، كارآمد و اقتصادي برآورده شود.

ه) از رقابت هاي بي جهت که موجب زيان و تضعيف امور اقتصادي است جلوگيري به عمل آيد.

و) حقوق کشورهاي عضو پيمان کاملاً محترم شمرده شود و هر يک از کشورهاي عضو پيمان فرصتي عادلانه براي به کار انداختن شرکت هاي هوايي بين المللي داشته باشند.

ز) تبعيض بين کشورهاي عضو پيمان از بين برود.

ح) تامين بي خطري پرواز در امور هوانوردي بين المللي توسعه و تعميم يابد.

د) بطور کلي در توسعه و تکامل کليه جوانب و جهات امور هوايي بين المللي کشوري ترقي و پيشرفت حاصل گردد.

 

با توجه به متن و روح حاكم بر موارد فوق و از آنجا كه هر نوع محدودساختن كشورهاي عضو پيمان بر سر دسترسي عادلانه به محصولات، مقاصد و بازارها در تناقض با اهداف اوليه و بنيادين پيمان شيكاگو مبني بر ايجاد فرصت حمل و نقل هوايي ايمن، منظم، كارآمد و اقتصادي قرار دارد، به ايجاد و حفظ دوستي و درك مشترك بين ملت‌ها و مردم جهان به نحوي شگرف خدشه وارد مي‌سازد و سوء استفاده از صنعت هواپيمايي براي اهدافي به غير از مفاد پيمان مي‌تواند به تهديدي عليه امنيت عمومي منجر شود.  و با هدف اصلاح رويه‌اي كه در سال‌هاي اخير باعث شده است تا داشتن صنعت طراحي و ساخت هواپيما و تجهيزات ضروري براي حمل و نقل هوايي بين‌المللي تبديل به عاملي براي اثرگذاري در حوزه‌هايي غير از هواپيمايي كشور شود و توسعه برابر و كارآمد حمل و نقل هوايي جهاني را با چالش مواجه كند، سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران ضمن اعلام رسمي اين موضوع كه محدوديت‌هاي اعمال شده از طرف ايالات متحده امريكا در حوزه هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران در تناقض آشكار با روح و مفاد كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري بوده، اهداف عاليه اين صنعت را به شكلي جهاني با چالش مواجه مي‌سازد، دسترسي مردم و ملت‌هاي جهان را به حمل و نقل هوايي ايمن، اقتصادي، كارآمد و قابل اطمينان خدشه دار مي‌سازد و آثاري جدي و فوري بر حقوق كشورهاي متعاهد كنوانسيون شيكاگو دارد؛ از تمامي سازمان‌هاي هواپيمايي كشوري متعاهد كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري مي‌خواهد تا ضمن به رسميت نشناختن تحريم‌هاي اعلام شده ايالات متحده در زمينه هوانوردي غير نظامي ايران:

  1.  تمامي مساعي خود را براي توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي هواپيمايي با ساير كشورها و به خصوص جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو متعهد اين پيمان به خرج داده و با اعمال هر نوع محدوديت بر سر راه شركت‌هاي ايراني در حوزه حمل و نقل هوايي برخورد قاطع انجام دهند و مراتب مخالفت خود را با اقدامات يكجانبه و مغاير با اهداف پيمان از طرف كشورهاي نقض كننده آن به طرق مقتضي و موثر ابراز دارند تا از انحراف اهداف شكل‌گيري صنعت هواپيمايي جهاني جلوگيري شود.
  2. از تمامي شركت‌هاي سازنده محصولات و قطعات هوانوردي در حوزه نظارتي خود بخواهند تا نسبت به اجراي قراردادها و تفاهمات منعقد شده با شركت‌هاي ايراني متعهد بوده و به پشتيباني از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهايي كه توسط شركتهاي ايراني مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد متعهد باشند و مسئوليت آنها را در خصوص ايمني و استمرار عمليات اين تجهيزات يادآوري نمايد.
  3. از طريق شركت موثر در جريان‌هاي تصميم گيري در مجامع جهاني هوانوردي، به خصوص سازمان جهاني هواپيمايي كشوري، نسبت به وضع مقررات و تدوين راهكارهاي برخورد با اقدامات محدودساز يكجانبه كه در تناقض با اهداف هواپيمايي كشوري جهاني است اقدام نموده و انتخاب نمايندگان كشورهاي محدود كننده را در ساختارهاي تصميم‌ساز جهاني متوقف سازند.

سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران از شوراي ايكائو درخواست دارد تا:

ضمن يادآوري اهداف و ارزش‌هاي شكل‌گيري هواپيمايي كشوري بين‌المللي، به خصوص مفاد مقدمه، ماده 4 و ماده 44، بر حق تمامي ملت‌ها و مردم جهان در خصوص دسترسي به حمل و نقل هوايي ايمن، منظم، كارآمد و اقتصادي تاكيد نموده، هر نوع ايجاد محدوديت بر سر دسترسي ملت‌ها و مردم به حمل و نقل هوايي را داراي پيامدهايي فوري و جبران ناپذير تلقي ‌نمايد و ازكشورهاي عضو بخواهد تا به مفاد اين پيمان و گسترش حمل و نقل هوايي بين‌المللي با هدف ارتقاء مودت و درك مشترك بين مردم جهان پايبند باشند.

 
هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
موردی ثبت نشده است.