سال 1397, سال حمايت از کالاي ايراني
سازمان هواپيمايي کشوری

نتایح جستجو نتایح جستجو

قوانین و دستورالعمل ها قوانین و دستورالعمل ها

ردیف عنوان و کد اختصاری طبقه بندی حوزه ویرایش نگارش نمایش جزئیات
1
CAO.IRI SRR مقررات گزارش‌دهي ايمني
مقررات پيشنهادي مديريت ايمني ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
2
policy safety-97 خط مشي ايمني
اهداف ،خط مشي و نظامنامه اهداف و خط مشي ۰ ۰ مشاهده جزئیات...
3
Regulation on Civil Aviation Air Crew (Air Crew) مقررات گواهينامه‌هاي عملياتي
مقررات پيشنهادي گواهينامه‌هاي شخصي ۱ ۳ مشاهده جزئیات...
4
CAD 4500 شناسايي و اعلام موارد مغايرت مقررات ملي هوانوردي با استانداردهاي ايکائو
مقررات مصوب سازمان سيستم مديريت کيفيت ۱ ۱ مشاهده جزئیات...
5
CAD 2340 نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر الكترونيك خدمات مسافرت هوايي
مقررات مصوب سازمان بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي ۱ ۱ مشاهده جزئیات...
6
CAD 3140 تاسيس و فعاليت شرکت هاي هواپيمايي
مقررات مصوب سازمان بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي ۵ ۰ مشاهده جزئیات...
7
Regulation on Civil Aviation Air Crew (Air Crew) مقررات گواهينامه‌هاي عملياتي
مقررات مصوب سازمان گواهينامه‌هاي شخصي ۱ ۲ مشاهده جزئیات...
8
Regulation on Air operations مقررات عمليات پرواز
مقررات مصوب سازمان عمليات پرواز ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
9
CAOIRI Part-145 الزامات مراکز تعمير و نگهداري بخش 145
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
10
law of authorization for joining the goverment قانون اجازه الحاق دولت ايران به کنوانسيون شيکاگو
قوانين قانون هواپيمايي کشوري ۰ ۰ مشاهده جزئیات...
11
CAD 3040 شيوه نامه نحوه فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوانوردي و پروازي
مقررات مصوب سازمان بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
12
CAD 2040 شيوه نامه حقوق مسافر در پروازهاي داخلي
مقررات مصوب سازمان بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي ۳ ۱ مشاهده جزئیات...
13
CAO.IRI Part ADR مقررات فرودگاهي
مقررات مصوب سازمان فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
14
CAD 4410 الزامات وارسي پروازي
مقررات مصوب سازمان ناوبري هوايي ۱ ۱ مشاهده جزئیات...
15
CAO.IRI Part 66 الزامات گواهينامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده بخش -66
مقررات مصوب سازمان گواهينامه‌هاي شخصي ۱ ۲ مشاهده جزئیات...
16
Annex 6- Part I عمليات هواپيما- بخش 1: حمل و نقل هوايي تجاري بين‌المللي- هواپيماها
استانداردهاي ايکائو ضميمه 6 پيمان شيکاگو ۱۰ ۴۰ مشاهده جزئیات...
17
Annex 1 گواهينامه شخصي
استانداردهاي ايکائو ضميمه 1 پيمان شيکاگو ۱۱ ۱۷۳ مشاهده جزئیات...
18
Part M الزمات تداوم صلاحيت پرواز
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
19
FS-AED-TVA-02 روش اجرايي اعتبار بخشي گواهينامه نوع وسيله پرنده
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۱ ۱ مشاهده جزئیات...
20
CAD VLA خصوصيات تاييد هواپيماي خيلي سبك
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...

بخشنامه ها بخشنامه ها

ردیف نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه نمایش جزئیات
1
FSD/432/110 حداقل ديد visibility لازم براي اجراي طرحهاي تقرب دقيق و فرود در فرودگاهها
ايمني مشاهده جزئیات
2
CIR 1100 بخشنامه نماز
عمومي مشاهده جزئیات
3
CIR 1101 برنامه حذف گواهينامه‌هاي حرفه‌اي خارج از موضوع ضميمه يک کنوانسيون شيکاگو
گواهينامه‌هاي شخصي مشاهده جزئیات
4
CIR 1106 ورود به داخل کابين خدمه پروازي
ايمني مشاهده جزئیات
5
AIG-50 نحوه اطلاع رساني رويدادها و ترخيص وسائل پرنده
بررسي سوانح و حوادث هوايي مشاهده جزئیات
6
CIR 1140 اختصاص شماره پرواز
عمومي مشاهده جزئیات
7
CIR 1114 عمليات زمستاني
ايمني مشاهده جزئیات
8
390/110/PEL معاينات پزشکي اناث
ايمني مشاهده جزئیات
9
AID 58 دستورالعمل صلاحيت پروازي مربوط به ارتقاء ACAS (TCAS)
ايمني مشاهده جزئیات
10
110/FSD/428 رعايت دستورالعملهاي سوختگيري هواپيماها
ايمني مشاهده جزئیات
11
110/FSD/427 PUSH BACK CHECK LIST هواپيماي فوكر 100
ايمني مشاهده جزئیات
12
51538 ماموريتهاي خارج پرسنل
عمومي مشاهده جزئیات
13
110/OPS/425 مدارک کروی پروازی
ايمني مشاهده جزئیات
14
7144 ااستفاده از اتوبوس استاندارد فرودگاهي در فرودگاه بين‌المللي مهرآباد
عمومي مشاهده جزئیات
15
110/FSD/424 بهره گرفتن از طرح تقرب دقيق در فرودگاه مهرآباد
ايمني مشاهده جزئیات
16
110/FSD/423 پاسخگویی
ايمني مشاهده جزئیات
17
110/FSD/422 اطلاع رساني سريع و به موقع به هنگام بسته شدن فرودگاهها و بروز حوادث و رويدادها
ايمني مشاهده جزئیات
18
41951 منع استفاده از اتوبوس شهري در فرودگاه بين‌المللي مهرآباد
عمومي مشاهده جزئیات
19
110/FSD/420 اقدامات لازم در خصوص فصل زمستان
ايمني مشاهده جزئیات
20
38164 انطباق با دستورالعمل 6009
عمومي مشاهده جزئیات

فرم ها و چک لیست ها فرم ها و چک لیست ها

ردیف کد / عنوان حوزه دانلود
1
CAMO- AuditChecklist چک ليست مميزي از مراکز استمرار صلاحيت پروازي براساس بخش M
صلاحيت پروازي دانلود
2
Part 145-MO- AuditChecklist چک ليست مميزي از مراکز تعميرو نگهداري(part145)
صلاحيت پروازي دانلود
3
4000-5 قالب شيوه نامه
مديريت ايمني دانلود
4
FR-4500-02 فرم 2 اعلام مغايرات مقررات ملي هوانوردي با استانداردهاي ايکائو
سيستم مديريت کيفيت دانلود
5
FR-4500-01 فرم 1 ثبت مغايرات مقررات ملي هوانوردي با استانداردهاي ايکائو
سيستم مديريت کيفيت دانلود
6
FR-PART-FCL-14 COMBINED LPC/OPC CHECK FORM FOR COMMERCIAL OPERATORS
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
7
FR-PART-FCL-13 Type Rating MP(A) or SP(A) complex HPA Revalidation/Renewal
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
8
FR-PART-FCL-12 Type Rating MP(A) - Issuance
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
9
FR-PART-FCL-11 TR SP(A) complex HPA - Issuance
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
10
FR-PART-FCL-10 CR/TR SP(A), except high-performance complex aeroplanes - Revalidation/Renewal
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
11
FR-PART-FCL-09 Revalidation SEP(land)/TMG (Training flight)
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
12
FR-PART-FCL-08 CR/TR SP(A), except high-performance complex aeroplanes - Issuance
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
13
FR-PART-FCL-07 IR(A) - Issuance/Extension
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
14
FR-PART-FCL-06 ATPL(A) - Issuance
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
15
FR-PART-FCL-05 Issue of CPL(A) modular / ATPL(A) theory credit
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
16
FR-PART-FCL-04 CPL(A) - Issuance after integrated ATP(A) course
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
17
FR-PART-FCL-03 CPL(A)/IR - Issuance after integrated CPL(A)/IR course
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
18
FR-PART-FCL-02 CPL(A) - Issuance after integrated CPL(A) course
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
19
FR-PART-FCL-01 PPL(A) - Issuance
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
20
FR6009-04 فرم تأييد صلاحيت مديران
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود