سال 1398 سال رونق توليد
سازمان هواپيمايي کشوری

نتایح جستجو نتایح جستجو

قوانین و دستورالعمل ها قوانین و دستورالعمل ها

ردیف عنوان و کد اختصاری طبقه بندی حوزه ویرایش نگارش نمایش جزئیات
1
CAD 9002 مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از راه دور(پهپادها)
مقررات مصوب سازمان پهپادها-مقررات مصوب سازمان ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
2
قانون 168945 قانون بودجه سال 97
مقررات مصوب هيئت دولت امور کارکنان-مقررات مصوب هيئت دولت ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
3
قانون برنامه پنج ساله ششم قانون برنامه پنج ساله ششم
قوانين قانون هواپيمايي کشوري ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
4
Strategic Plan - First phase فاز اول برنامه راهبردي صنعت حمل ونقل هوايي جمهوري اسلامي ايران
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها برنامه‌ها ۱ ۱ مشاهده جزئیات...
5
NATFP برنامه ملي تسهيلات حمل و نقل هوايي
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها برنامه‌ها ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
6
CAD 2011 مقررات ارائه دهندگان خدمات اطلاعات ترافيک هوايي در فرودگاههاي کنترل نشده
مقررات مصوب سازمان ناوبري هوايي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
7
CAO.IRI SRR مقررات گزارش‌دهي ايمني
مقررات مصوب سازمان مديريت ايمني ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
8
FS-AED-MCM-00 روش اجرايي دسته بندي تغييرات
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
9
CAD 6201 الزامات پزشکي کنترلر ترافيک هوايي
مقررات مصوب سازمان گواهينامه‌هاي شخصي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
10
Classification of Change روش اجرايي دسته بندي تغييرات جزيي و کلي
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
11
Part 21 تائيد وسايل پرنده، محصولات، قطعات و تجهيزات مربوطه و تشکيلات طراحي و ساخت آنها
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
12
Regulation on Air operations مقررات عمليات پرواز
مقررات مصوب سازمان عمليات پرواز ۳ ۰ مشاهده جزئیات...
13
FS-AIR-STC صدور گواهينامه نوع تکميلي
مقررات مصوب سازمان صلاحيت پروازي ۰ ۲ مشاهده جزئیات...
14
Enforcement Policy خط مشي ضمانت اجرايي مقررات هوانوردي
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها اهداف و خط مشي ۰ ۰ مشاهده جزئیات...
15
CAD- 1119 مديريت ريسک ايمني
مقررات مصوب سازمان مديريت ايمني ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
16
CAD 4400 اعطاي تاييديه معافيت
مقررات مصوب سازمان سيستم مديريت کيفيت ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
17
Quality Policy خط مشي کيفيت سازمان هواپيمايي کشوري
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها اهداف و خط مشي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
18
Training Policy خط مشي آموزش سازمان هواپيمايي کشوري
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها اهداف و خط مشي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
19
Safety policy -97 خط مشي ايمني
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها اهداف و خط مشي ۰ ۰ مشاهده جزئیات...
20
the training system-92 نظام آموزش کارکنان و مديران دستگاه اجرايي-سال92
مقررات مصوب هيئت دولت مديريت ۲ ۰ مشاهده جزئیات...

بخشنامه ها بخشنامه ها

ردیف نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه نمایش جزئیات
1
CIR 1501 نحوه انتقال دانشجويان خلباني بين مراکز آموزشي
ايمني مشاهده جزئیات
2
CIR-104 قانون مديريت خدمات کشوري که به رسمي آزمايشي درآمده اند
امور کارکنان و پشتيباني مشاهده جزئیات
3
CIR-255 پرداخت کسور بازنشستگي در دوران مرخصي بدون حقوق
امور کارکنان و پشتيباني مشاهده جزئیات
4
CIR-144189 بخشنامه کارمندان جهت تبديل وضع از رسمي آزمايشي به رسمي
امور کارکنان و پشتيباني مشاهده جزئیات
5
CIR-170061 مدرک تحصيلي حين خدمت کارکنان
امور کارکنان و پشتيباني مشاهده جزئیات
6
CIR-1000 محاسبه اضافه کار در بازنشستگي در 96
امور کارکنان و پشتيباني مشاهده جزئیات
7
CIR-618389 کسر خدمت سربازي
امور کارکنان و پشتيباني مشاهده جزئیات
8
CIR 1119 گزارش دهي رويدادهاي ايمني
ايمني مشاهده جزئیات
9
CIR 1214 عمليات زمستاني فرودگاه ها
ايمني مشاهده جزئیات
10
170061 ضوابط احتساب آثار استخدامي مدارک تحصيلي اخذ شده توسط کارمندان در حين خدمت
امور کارکنان-مقررات مصوب هيئت دولت مشاهده جزئیات
11
1308186 فرايند ارزشيابي عملکرد مديران و کارمندان رسمي و پيماني و کارکنان قراردادي
امور کارکنان-مقررات مصوب هيئت دولت مشاهده جزئیات
12
1657363 نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه اي
امور کارکنان-مقررات مصوب هيئت دولت مشاهده جزئیات
13
CIR 1206 عملياتِ دريايي هليکوپتر (HOFO)
ايمني مشاهده جزئیات
14
CIR 1401 ارزيابي مهارت زبان انگليسي
ايمني مشاهده جزئیات
15
CIR 1301 دوره ATP Theoretical knowledge
ايمني مشاهده جزئیات
16
CIR 1202 ليست AMC و GM مورد استفاده يا ارجاع داده شده از مقررات
ايمني مشاهده جزئیات
17
CIR 1201 الزامات دستگاههاي شبيه ساز
ايمني مشاهده جزئیات
18
FSD/432/110 حداقل ديد visibility لازم براي اجراي طرحهاي تقرب دقيق و فرود در فرودگاهها
ايمني مشاهده جزئیات
19
CIR 1100 بخشنامه نماز
عمومي مشاهده جزئیات
20
CIR 1101 برنامه حذف گواهينامه‌هاي حرفه‌اي خارج از موضوع ضميمه يک کنوانسيون شيکاگو
ايمني مشاهده جزئیات

فرم ها و چک لیست ها فرم ها و چک لیست ها

ردیف کد / عنوان حوزه دانلود
1
CAO.IRI. form SRR فرم درخواست اطلاعات از پايگاه داده‌هاي ايمني
مديريت ايمني دانلود
2
FR.Part ADR.01 FR.Part ADR.01
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
3
11-FR-AIR-LVO چک ليست تاييد صلاحيت پروازي LVO
صلاحيت پروازي دانلود
4
ّFR-AIR-MCM فرم دسته بندي تغييرات
صلاحيت پروازي دانلود
5
FR-LPR-008 فرم اعتراض به نتيجه آزمون زبان انگليسي هوانوردي
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
6
FR-AIR-EDTO/ETOPS-10 EDTO/ETOPS چک ليست
صلاحيت پروازي دانلود
7
FR-FEFN-01 Application Form for Flight Engineer License and Flight Navigator License
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
8
FR-AIR-MEL-08 چک ليست MEL
صلاحيت پروازي دانلود
9
CAOIRI Form 146 فرم تقاضانامه صدور Noise Certificate
صلاحيت پروازي دانلود
10
FR-AIR-MG-H فرم تطابق با Air OPS.IDE-هلي کوپتر
صلاحيت پروازي دانلود
11
FR-AIR-MG-A فرم تطابق با Air OPS.IDE
صلاحيت پروازي دانلود
12
FS-OPS-FRM-036 RNP 4
عمليات پرواز دانلود
13
FS-OPS-FRM-035 RNP 2
عمليات پرواز دانلود
14
FS-OPS-FRM-034 RNP 1 OPERATIONS
عمليات پرواز دانلود
15
FS-OPS-FRM-033 RNAV 1/2
عمليات پرواز دانلود
16
FS-OPS-FRM-032 RNAV 5
عمليات پرواز دانلود
17
FS-OPS-FRM-031 RNAV 10
عمليات پرواز دانلود
18
FS-OPS-FRM-030 EDTO
عمليات پرواز دانلود
19
FS-OPS-FRM-029 RVSM
عمليات پرواز دانلود
20
FS-OPS-FRM-028 LVO
عمليات پرواز دانلود