بازگشت
CAD 9060مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از دور (پهپادها)
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: هواپيماي فوق سبک-مقررات مصوب
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۱
فایل های سند:
pdf
word
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.