بازگشت
I.R.IRAN SSPبرنامه جامع ايمني هوانوردي جمهوري اسلامي ايران
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: مديريت ايمني
استاندارد های سازمان بين المللی هواپيمائی كشوری (ایکائو) كشورهای متعاهد را مسئول ایجاد و اجرای برنامه جامع ایمنی هوانوردی نموده است. این برنامه، مجموعه ای یکپارچه از مقررات و فعاليت ها با هدف بهبود ایمنی می باشد.
در راستای انجام تعهدات بين المللی و با لحاظ اختيارات قانونی، سازمان هواپيمائی كشوری در صنعت حمل ونقل هوائی غير نظامی، برنامه جامع ایمنی هوانوردی كشور(State Safety Program (SSP  تهيه شده است.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
PDF English Version
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.