بازگشت
Part Mالزمات تداوم صلاحيت پرواز
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: صلاحيت پروازي
ویرایش: 0۲
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه Pdf
فرم های سند:
فرم تاييد مديران منتخب براي Part-145/Part MG/Part MF/Part-21  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم ارزيابي نفرات منتخب مراكز مديريت تداوم پروازي (Part M)  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم گزارش رخداد فني  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

چک ليست گواهينامه قابليت پرواز و استمرار قابليت پرواز وسيله پرنده  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم درخواست گواهينامه صلاحيت پروازي و گواهينامه بازنگري صلاحيت پروازي  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

چک ليست برنامه تعمير و نگهداري  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم تقاضاي تاييد مراکز تعمير و نگهداري بر اساس الزامات Section A, Subpart F of Part-M  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم تقاضاي تاييد مراکز استمرار صلاحيت پروازي بر اساس الزامات بخش M  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.