بازگشت
CAD 7006نحوه فعالیت با وسائل پرنده فوق سبک
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: عمليات پرواز
با توجه به نياز به ساماندهي مراكز تفريحي و گردشگري وسايل پرنده فوق سبك و ايجاد مقررات امكان پرواز هواپيماي شخصي و ساماندهي باشگاههاي ورزشهاي هوايي و ايجاد مراكز معاينه فني هواپيماهاي فوق سبك نياز به تدوين اين سند مي باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.