بازگشت
CAO.IRI Part ADRمقررات فرودگاهي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني

مقررات فرودگاهي در سه بخش مقررات مربوط به سازمان با عنوان CAO.IRI Part AR، مقررات مربوط به بهره برداران با عنوان CAO IRI Part OR و مقررات مربوط به عمليات فرودگاهي با عنوان CAO IRI Part-ADR.OPS طراحي و پيش بيني گرديده است.

همچنين در اين مقررات، گواهينامه فرودگاهي، بهره برداري از آن و تاييد مديريت خدمات اپرون ( apron management services) براي متقاضيان  اين حوزه ها صادر خواهد شد.

ویرایش: 0۱ (Draft 02)
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf از مقررات فرودگاهي
زمان بندي مقررات هوانوردي فرودگاه ها
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.