بازگشت
CAD 3040شيوه نامه نحوه فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوانوردي و پروازي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
اين شيوه‌نامه در راستاي اجراي ماده 15 قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1328، در مورد صدور، تمديد و لغو موافقت اصولي، مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري در بخش خدمات هوانوردي و پروازي است.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.