بازگشت
Annex 16 -Volume IIIAeroplane CO2 Emissions
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 16 پيمان شيکاگو
ویرایش: 0۱ (First Edition, July 2017)
بازنگری: 0۰
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.