بازگشت
CAO.IRI Part 21تائيد وسايل پرنده، محصولات، قطعات و تجهيزات مربوطه و تشکيلات طراحي و ساخت آنها
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: صلاحيت پروازي
ویرایش: 0۲
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
راهنماي فرم 1 (در متن مقررات part 21 نيز آمده است)
نسخه 02 بازنگري 0 اصلاحيه 03 فايل PDF
فرم های سند:
فرم درخواست مجوز پرواز  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم درخواست تاييد شرايط پرواز خاص  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم درخواست براي گواهينامه تائيد نوع  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست تغييرات مهم يا تغيير در محدوده و شرايط فعاليت تشکيلات طراحي  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست صدور گواهينامه قابليت پرواز براي خارج شدن از کشور  / دانلود فرم فارسی

فرم تائيد مديران تاثير گذار در تشکيلات طراحي و توليد  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست گواهينامه سر و صدا  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

نمونه گواهينامه ARC  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست براي دريافت مجوز پرواز شرايط خاص  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست براي گواهينامه نوع و گواهينامه نوع با محدوديت  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست براي تغييرات اصلي يا تعميرات اصلي  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست براي تغييرات جزئي يا تعميرات جزئي  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست براي گواهينامه نوع تکميلي  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست براي صدور گواهينامه ITSO  / دانلود فرم فارسی

فرم گزارش دهي رخداد فني  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست تائيديه تشکيلات توليد  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم درخواست تائيديه توليد بدون تشکيلات توليد  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست براي تغييرات مهم يا تغيير در محدوده و شرايط فعاليت تشکيلات توليد  / دانلود فرم فارسی

اظهاريه تطابق وسيله پرنده  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست تائيديه تشکبلات طراحي  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست براي تائيديه ساخت قطعات در داخل کشور  / دانلود فرم فارسی

فرم درخواست گواهينامه صلاحيت پروازي و گواهينامه بازنگري صلاحيت پروازي  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم تاييد مديران منتخب براي Part-145/Part MG/Part MF/Part-21  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

CAOIRI PART 21 DOH APPROVAL CHECKLIST  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

CAOIRI PART 21 POE APPROVAL CHECKLIST  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم دسته بندي تغييرات  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Classification of Repairs to a TC as per point 21.A.435 (minor/major )  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

CAO IRI FORM 80b  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.