بازگشت
CAD 9002دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين کنترل از راه دور
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: پهپادها-پيشنهادي
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF پيش نويس 2
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.