بازگشت
CAD 6010شيوه نامه بررسي فني صدور مجوز ارئه خدمات مخابرات هوانوردي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي
اين دستورالعمل به همراه دستورالعمل 2000 هواپيمائي كشوري (دستورالعمل عمومي مجوز ارائه خدمات هوانوردي و پروازي)، دستورالعمل اجرايي بررسيهاي فني صدور، تمديد، تعليق و لغو موافقت اصولي و مجوز بهره برداري در بخش مخابرات هواپيمائي است كه شامل مواد راهنما و فرم‌هاي مورد استفاده ميباشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.