بازگشت
CAD 2111شيوه نامه مميزي ايمني مراقبت پرواز
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تعريف و تعيين جزئيات روشها و دستورالعملهاي مرتبط با مميزي ايمني مراقبت پرواز است.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.