بازگشت
CAD 2211شيوه نامه آموزش مميزي ايمني مراقبت پرواز
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي
تعيين الزامات و روند حاكم بر آموزش بازرسان بخش نظارت بر مراقبت پرواز در سازمان است. آموزش كاركنان مراقبت پرواز سازمان نيز مطابق با نياز شغلي آنها از روند اين دستورالعمل پيروي مي‌كند. ارائه دهندگان سرويسهاي مراقبت پرواز نيز مي‌توانند از اين دستورالعمل بعنوان راهنمايي جهت تهيه چهارچوب كلي دستورالعمل يا برنامه آموزش موسسه خود استفاده نمايند.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.