بازگشت
CAD 6011شيوه نامه تخصصي صدور مجوز ارائه خدمات مراقبت پرواز
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي
اين دستورالعمل به همراه دستورالعمل 2000 هواپيمائي كشوري (دستورالعمل عمومي مجوز ارائه خدمات هوانوردي)، دستورالعمل اجرايي بررسي‌هاي فني صدور، تمديد و لغو موافقت اصولي و مجوز بهره برداري در بخش مراقبت پرواز است كه شامل مواد راهنما و فرم‌هاي مورد استفاده مي‌باشد.
ویرایش: 0۲
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.