بازگشت
CAD 2012شرح وظايف بخش نظارت بر فعاليتهاي تجسس و نجات
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي
واحد بازرسي تجسس و نجات به منظور حصول اطمينان از رعايت استانداردهاي مربوط به عمليات تجسس و نجات در خصوص هواپيماي مفقود شده، در حال خطر و يا ساقط شده تشكيل مي‌گردد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.