بازگشت
CAD 6014شيوه نامه تخصصي صدور مجوز شركت هاي بهره بردار فرودگاهي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني
اين دستورالعمل بهمراه دستورالعمل 2000 هواپيمائي كشوري (دستورالعمل عمومي مجوز ارائه خدمات هوانوردي و پروازي)، دستورالعمل اجرايي بررسيهاي فني صدور، تمديد، تعليق و لغو موافقت اصولي و مجوز بهره برداري در بخش بهره برداري فرودگاه (مديريت فرودگاه ) است كه شامل مواد راهنما و فرم‌هاي مورد استفاده مي‌باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.