بازگشت
CAD 6014/23شيوه نامه تخصصي صدور مجوز موسسات خدمات كارگزاري بار هوايي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
اين دستورالعمل بهمراه دستورالعمل 3040هواپيمائي كشوري (دستورالعمل عمومي مجوز ارائه خدمات هوانوردي) صدور تمديد و لغو موافقت اصولي و مجوز بهره برداري در بخش كارگزاري بار هوايي (فورواردري) است كه شامل مواد راهنما و فرم‌هاي مورد استفاده مي‌باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.