بازگشت
CAD 7517شيوه نامه حمل مرسولات پستي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: امنيت هوانوردي
تدوين اين دستورالعمل، تعيين الزامات و روند حاكم بر حمل مرسولات پستي توسط شركتهاي هواپيمائي، پست و كارگزاران بار هوايي به منظور نظارت بر رعايت استانداردها و انطباق با استانداردهاي بين المللي ميباشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.