بازگشت
CAD 2413شيوه نامه حصول اطمينان ازانتصاب و اعزام نماينده معتبر بهمراه اطلاعات مربوطه به كشوريكه بررسي سانحه و حادثه جدي را هدايت مي كند
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
براساس مقررات انكس 13 ميبايست به كشوريكه بررسي يك سانحه و يا حادثه جدي را هدايت مينمايد و عضو پيمان ميباشند (CONTRACTING STATE) نماينده و يا نمايندگان معتبري را منصوب و در صورت درخواست كشور مربوطه و يا صلاحديد C.A.O ايران اقدام به اعزام آنان مينمايد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.