بازگشت
CAD 2713شيوه نامه فرمت تهيه گزارش نهايي بررسي سانحه يا حادثه
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
گزارش نهايي بررسي سانحه يا حادثه معمولاً با فرمت icas 113 تهيه شده و بايگاني ميشود.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.