بازگشت
CAD 2813شيوه نامه صدور گزارش نهائي در اسرع وقت
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
پس از تكميل گزارش گروههاي تخصصي بررسي سانحه يا حادثه و توافق بين كشورهاي درگير در  امر بررسي اين رويدادها، گزارش نهايي در اسرع وقت تهيه و به مبادي ذيربط براساس ICAS 113 ارسال گردد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.