بازگشت
CAD 2913شيوه نامه مربوط به پيشنهادات ايمني
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
توصيه هاي ايمني در هر مرحله از فرايند بررسي سانحه توسط رياست سازمان به مراجع ذيربط در داخل و خارج از كشور وICAO (زمانيكه به اسناد ارائه شده توسط آن نهاد ارتباط دارد) از طريق دستگاه فكس و پست الكترونيكي و براساس دستورالعملهاي تعيين شده ارسال خواهد شد. 
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.