بازگشت
CAD 3813شيوه نامه استفاده از Advisorبراي شركت در بررسي سانحه
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
در صورت بروز سانحه يا حادثه جدي در خارج از مرزهاي كشور ايران، سازمان هواپيمائي كشوري ايران به عنوان نماينده دولت مجاز به شركت در بررسي سانحه به عنوان كشور ثبت، كشور بهره بردار، كشور طراح يا كشور سازنده هواپيما مي‌باشد.
ویرایش: 0۳
بازنگری: 0۳
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.