بازگشت
CAD 9002مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از راه دور(پهپادها)
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: پهپادها-مقررات مصوب سازمان
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.