بازگشت
CAD 4213شيوه نامه صدور Notificationبراي سانحه يا حادثه
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
در هنگام وقوع سانحه يا حادثه دفتر ايمني و بررسي سوانح سازمان به عنوان كشور محل وقوع (state of occurence) اپراتور يا كشور ثبت كننده هواپيما، نسبت به صدور Notification به كشورهاي ديگر اقدام مي‌نمايد. 
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.