بازگشت
CAD 1019الزامات سيستم مديريت ايمني
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: مديريت ايمني

ويرايش اول اين سند با كد 4113 قبل از انتشار انكس 19 ايكائو منتشر شده بود. پس از انتشار انكس 19 توسط ايكائو و ويرايش سوم سند 9859 ايكائو، اين سند نيز مورد بازنگري قرار گرفت.

همچنين در راستاي طبقه‌بندي جديد اسناد سازمان هواپيمايي كشوري، كد اين سند به 1019 تغيير پيدا كرد.

ویرایش: 0۱ (تغيير شماره سند از 4113 به 1019 و انجام اصلاحات محتوايي)
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
فرم جمع آوري داده هاي ايمني شركتهاي هواپيمايي و هليكوپتري و مراكز آموزش خلباني  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم جمع آوري داده هاي ايمني فرودگاهها  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم جمع آوري داده هاي ايمني مركز كنترل فضاي كشور  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

نمونه نامه پيشنهاد مدير ايمني  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم مشخصات مديرايمني شركتها  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم ثبت مخاطرات- نمونه الف  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم ثبت مخاطرات- نمونه ب  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم يافته ها و درخواست اقدام اصلاحي  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم پذيرش مدير ايمني  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.