بازگشت
CAO.IRI Part 21تائيد وسايل پرنده، محصولات، قطعات و تجهيزات مربوطه و تشکيلات طراحي و ساخت آنها
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: صلاحيت پروازي
ویرایش: 0۲
بازنگری: 0۱
فایل های سند:
اصلاح اختيارات مراکز طراحي DOA
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.