بازگشت
CAO.IRI Part ADRمقررات فرودگاهي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني

مقررات فرودگاهي در سه بخش مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری با عنوان CAO IRI ADR Part AR، مقررات مربوط به بهره برداران با عنوان CAO IRI ADR Part OR و مقررات مربوط به عمليات فرودگاهي با عنوان CAO IRI ADR Part OPS طراحي و پيش بيني گرديده است.

پيرو اصلاحيه مقررات فرودگاهی آژانس ایمنی اروپا  EASA Easy Access Rules For Aerodrome) ويرايش 2019 May و ويرايش هشتم ضميمه 14 کنوانسيون شيکاگو (Eighth Edition, July 2018)،نسخه مقررات فرودگاهي( CAO IRI  ADR ) به همين منظور نسخه مقررات فرودگاهي (CAOIRI ADR) نیز بروزرساني گرديد

ویرایش: 0۲
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
Application for a certificate  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Application form – Certification base  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Application form – Change with prior approval  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Declaration of Compliance of Aerodrome Operator  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

CERTIFICATION BASIS  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Deviation Acceptance and Action Document  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Equivalent Level of Safety (ELOS) Form  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Part Operations Requirements Aerodromes Part Organisation Requirements Aerodrome Operators  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Special Condition (SC) Form  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.