بازگشت
CAD 1900شيوه نامه اقدامات پيشگيرانه بيماري کرونا ويروس
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: سيستم مديريت کيفيت
اين شيوه نامه جهت پيشگيری از انتقال بيماری كرونا ويروس (19-COVID) و به منظورحفظ سلامت کارکنان صنعت هوانوردی و مسافرين محترم بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و مقررات بين المللی سازمان جهانی بهداشت تهيه شده است.
ویرایش: 0۲
بازنگری: 0۱
فایل های سند:
pdf
فرم های سند:
گواهينامه ضدعفوني بهداشتي هواپيما  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم اظهارنامه عمومي هواپيما  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

تعيين کننده موقعيت افراد  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

چک ليست فرودگاهي  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.