بازگشت
CAD 6009شيوه نامه و راهنماي فني صدور مجوز شركتهاي خدمات فرودگاهي (هندلينگ)
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني
ويرايش سوم از مقررات خدمات فرودگاهي
ویرایش: 0۳
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
فرم تأييد صلاحيت مديران  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.