بازگشت
CAD 1900شيوه نامه اقدامات پيشگيرانه بيماري کرونا ويروس
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: سيستم مديريت کيفيت
ویرایش: 0۲
بازنگری: 0۲
فایل های سند:
PDF
فرم های سند:
گواهينامه ضدعفوني بهداشتي هواپيما  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم خوداظهاري  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

تعيين کننده موقعيت افراد  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

چک ليست فرودگاهي  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

تعهدنامه مسافربا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.