بازگشت
Regulation on Air operationsمقررات عمليات پرواز
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: عمليات پرواز
ویرایش: 0۴
بازنگری: 0۱
فایل های سند:
PDF
فرم های سند:
Application for AOC and Operations Specifications  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Air Operator Statement -Compliance Checklist  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Operations Manual Checklist  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist-Assessment of Post Holders  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Assessment of Aircraft Flight Manual  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Organization ,Staffing and Administrative Facilities  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Arrangements of Proposed Fuel Policy  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Inspection of Flight/Cabin Crew Scheduling  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC format  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

EFB  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Inspection of Operation Support Services  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Inspection of Loading and Load Control  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Inspection of Training Facilities  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

چک ليست MEL  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Flight Operations Final Report  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

RNP APCH  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

RNP AR APCH  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

MNPS  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Audit Checklist  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Finding Form  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Cockpit En-route Inspection  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Cabin Inspection  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Designated Examiner Monitoring Report  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Instructor Proficiency Check Report  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC format  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Aircraft Leasing – Operational Control Assessment  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Document Evaluation  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Station Inspection  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Technical assessment for issue of Operations Specifications  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

گزارش مميزي  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Checklist for issuance of AOC (Airworthiness aspects)  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

Application for Amendments to the Operations Specifications  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

LVO  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

RVSM  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

EDTO  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

RNAV 10  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

RNAV 5  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

RNAV 1/2  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

RNP 1 OPERATIONS  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

RNP 2  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

RNP 4  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Arrangements for Maintenance of Documents/Records  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Inspection of Aircraft  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

AOC Checklist- Operational Control  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.