بازگشت
CAD 1819ابزار ارزيابي طرح جامع ايمني هوانوردي کشور
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: مديريت ايمني
این شیوه نامه برای ارزیابی برنامه ایمنی کشور (SSP) تهیه شده است. این روش بر اساس یک سری سوالات یا انتظارات است که میزان اثربخشی SSP را ارزیابی می کند. این موضوع نیازمند تعامل با تمام ذینفعان SSP است که شامل بحث های رو در رو و مصاحبه هایی بین افرادی از بخش های مختلف به عنوان نماینده است. این ابزار برای این طراحی شده است تا سطح تطابق وضعیت ایمنی کشور را با چارچوب SSP ایکائو نشان دهد. 
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.