بازگشت
Regulation on Civil Aviation Air Crew (Air Crew)مقررات گواهينامه‌هاي عملياتي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: گواهينامه‌هاي شخصي
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۵
فایل های سند:
PDF
فرم های سند:
فرم درخواست تاييد مراکز آموزش عملياتي  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم درخواست گواهينامه AOC  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم صدور گواهینامه ATPL  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم تقاضاي صدوريا تمديدتايپ هواپيماهايMPA/SPA/Coplex HPA  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

PPL(A) - Issuance  / دانلود فرم فارسی

CPL(A) - Issuance after integrated CPL(A) course  / دانلود فرم فارسی

CPL(A)/IR - Issuance after integrated CPL(A)/IR course  / دانلود فرم فارسی

CPL(A) - Issuance after integrated ATP(A) course  / دانلود فرم فارسی

Issue of CPL(A) modular / ATPL(A) theory credit  / دانلود فرم فارسی

ATPL(A) - Issuance  / دانلود فرم فارسی

IR(A) - Issuance/Extension  / دانلود فرم فارسی

CR/TR SP(A), except high-performance complex aeroplanes - Issuance  / دانلود فرم فارسی

Revalidation SEP(land)/TMG (Training flight)  / دانلود فرم فارسی

CR/TR SP(A), except high-performance complex aeroplanes - Revalidation/Renewal  / دانلود فرم فارسی

TR SP(A) complex HPA - Issuance  / دانلود فرم فارسی

Type Rating MP(A) - Issuance  / دانلود فرم فارسی

Type Rating MP(A) or SP(A) complex HPA Revalidation/Renewal  / دانلود فرم فارسی

COMBINED LPC/OPC CHECK FORM FOR COMMERCIAL OPERATORS  / دانلود فرم فارسی

Application Form For Appointment Of Aviation Medical Examiner (AME)  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم ارزيابي صلاحيت و فرم تقاضاي معلم  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

ارزيابي صلاحيت و فرم تقاضاي ممتحن  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتین

فرم تست مهارت خلبانان هليکوپتر  / دانلود فرم فارسی  / دانلود فرم لاتینبا تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.