بازگشت
CAD 3140تاسيس و فعاليت شرکت هاي هواپيمايي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
بر اساس مصوبه شماره مورخ 23/10/99 و 25/8/99شورايعالي هواپيمايي برخي تغييراتدر سند و بخصوص در خصوص كفايت مالي شركت‌هاي هواپيمايي ايجاد شده است.
ویرایش: 0۵
بازنگری: 0۱
فایل های سند:
فايل PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.