بازگشت
CAD 1319ابزار ارزيابي سامانه مديريت ايمني
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: مديريت ايمني
سازمان هواپيمايي كشوري با  تدوين و صدور اين ابزار بازرسي مي خواهد در برنامه هاي ارزيابي و صحه سنجي سيستم مديريت ايمني شركت ها را در بررسي اوليه(Initial) دوره اي (Periodic) يك روش يكنواخت و هماهنگ را ايجاد نمايد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
فايل PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.