بازگشت
CAD 9060مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از دور (پهپادها)
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: پهپادها-پيشنهادي

در راستای رعایت استانداردهای تعریف شده در شیوه نامه تدوین و کنترل مستندات ,عنوان شیوه نامه 9002(مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از راه دور(پهپادها))  به شیوه نامه 9060(مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از راه دور(پهپادها)) اصلاح گردید.در شیوه نامه جدید 9060 الزامات مربوط به تاسیس و فعالیت شرکتهای خدماتی پهپادی نیز اضافه شده است.

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
فايل PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.